søndag 3. juli 2016

"Økonomisk kriminalitet" av Petter Gottschalk

Økonomisk kriminalitet
- Ledelse og samfunnsansvar
Petter Gottschalk
Fagbok
576 sider
Cappelen Damm Akademisk
2016

Petter Gottschalk (født 27. mars 1950) er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han er en internasjonalt anerkjent forsker på økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet. Gottschalk har publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter, og har utgitt flere bøker på engelske- og amerikanske forlag, deriblant "Entrepreneurship and organised crime", "Entrepreneurs in illegal business" (Edward Elgar, 2009), "Organized crime. Political illegal business entrepreneurialism" (med Geoff Dean og Ivar Fashing, Oxford University Press, 2010), og "Financial crime and knowledge workers. An empirical study of defence lawyers and white-collar criminals" (Palgrave Macmillan 2014).

Økokrim skriver i sin trusselvurdering for 2015-2016 at økonomisk kriminalitet er vesentlig mer utbredt enn anmeldelsesstatistikken gir inntrykk av. Økonomisk kriminalitet utført av organiserte kriminelle kommer nå i tillegg til den mer tradisjonelle økonomiske kriminaliteten. De nye aktørene begår økonomisk kriminalitet fordi dette er kriminalitet med stort potensial for utbytte, skriver Økokrim.

Det er et klart lederansvar å avdekke og forhindre økonomisk kriminalitet. Når det oppstår mistanke om økonomisk kriminalitet i organisasjoner, er det vanlig å iverksette gransking. Boken gir en gjennomgang av slik gransking (og presenterer bl.a. fem ulike strategier), og diskuterer situasjonsbestemt gransking. For å lykkes må ledere tilegne seg kunnskap om hvordan kriminaliteten foregår og hvem de kriminelle er.

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet forutsetter nemlig kunnskap. Man kan ikke bekjempe noe man ikke forstår. Derfor er kunnskap viktig i kampen mot økonomisk kriminalitet og dem som utøver den. Denne boken er skrevet for å gi nødvendig kunnskap om dette emnet.

I "Økonomisk kriminalitet" skilles det mellom fire former for økonomisk kriminalitet:

1. Bedrageri. Feil fremstilling for å utløse en handling som ellers ikke ville skjedd.
2. Tyveri. Urettmessig tilegnelse av andres eiendom.
3. Manipulering. Feil fremstilling for å utløse et annet resultat enn det som ellers ville vært tilfelle.
4. Korrupsjon. Motta eller gi en utilbørlig fordel.

Denne boken dreier seg dermed om langt mer enn korrupsjon.

Bokens elleve kapitler gir en grundig og mangfoldig introduksjon til sentral tematikk innenfor økonomisk kriminalitet.

Kapittel 1 introduserer bekvemmelighetsteori som en integrert forklaring basert på mange delteorier om hvitsnippkriminalitet. Bekvemmelighetsteorien bygger på tidligere teoretiske forklaringer av hvitsnippkriminalitet som fenomen. Hvitsnippkriminalitet er økonomisk kriminalitet begått av personer i tilknytning til deres profesjon og i kraft av deres fremtredende posisjoner i næringsliv, forvaltning og politikk.

Kapittel 2 presenterer analyser av og statistikk fra saker der 405 personer er blitt dømt til fengsel for økonomisk kriminalitet og omtalt i media i de siste seks årene fra 2009 til 2015.

Kapittel 3 gir en totaloversikt over alle hvitsnippdømte i Norge som ble omtalt i media fra 2009 til 2015. Det setter søkelys på de kriminelle som aktører og navngir i alt 405 hvitsnippforbrytere. Alle kjente norske hvitsnippsaker fra 2009 til 2015 blir beskrevet.

I denne boken rettes søkelyset mot kriminelle som aktører, snarere enn mot kriminalitet som handlinger. Derfor navngis en rekke dømte hvitsnippforbrytere her.

Kapittel 4 avslutter den delen av boken som  presenterer teori og empiri om hvitsnippkriminalitet. I dette kapitlet gjengis hva fire kjente hvitsnippdømte selv gir uttrykk for i sine selvbiografiske bøker og intervjuer.

Man skiller gjerne mellom økonomisk kriminalitet (økokrim) og organisert kriminalitet (orgkrim), men ofte er det en sammenheng mellom de to kriminalitetsformene, og ofte representerer grove lovbrudd en blanding av økokrim og orgkrim. Her i landet skiller politiet mellom økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet i sin organisasjon ved å skille mellom Økokrim og Kripos nasjonalt, og ved å skille mellom økoteam og avsnitt for orgkrim i politidistriktene. Dette skillet kan være uheldig fordi det ofte er en sammenheng som beskrevet i kapittel 5.

Kapittel 6 drøfter organisasjoners ansvar for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet.

Kapittel 7 drøfter varslere som informasjonskilde for avsløring av økonomisk kriminalitet.

Boken anlegger et perspektiv der undersøkelse, kartlegging, utredning og oppklaring er viktig for å komme til bunns i en sak. Boken er derfor mer preget av politifaglig tankegang enn av juridisk tankegang.

Gransking ved mistanke om økonomisk kriminalitet introduseres i kapittel 8.

De relevante straffebestemmelsene for økonomisk kriminalitet presenteres i kapittel 9. Der drøftes det situasjonsbestemte perspektivet på gransking og etterforsking av økonomisk kriminalitet avhengig av hvilken forbrytelse det er snakk om.

Kapittel 10 drøfter hensyn ved gransking, mens kapittel 11 setter et kritisk søkelys på gransking. Ett av flere problematiske områder er hemmelighold av granskingsrapporter overfor allmennheten generelt og politiet spesielt.

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet handler både om å forhindre og om å avdekke lovbrudd. Denne boken har fokusert på det å avdekke, da særlig gjennom gransking. Ved mistanke om økonomisk kriminalitet er det viktig å avklare om lovbrudd har funnet sted.

"Økonomisk kriminalitet" er pedagogisk og gir en særdeles grundig introduksjon til et aktuelt og viktig emne. Men den går også dypt ned i materien. Dog er det viktigste alltid fremhevet i lyseblå bokser.

Boken retter seg mot studenter på økonomisk-administrative studier og på kriminologi-, politi- og jusstudier, og mot praktikere som skal gjennomføre undersøkelser, utredninger, forvaltningsrevisjon, gransking eller utvidet revisjon ved mistanke om økonomisk kriminalitet. Boken er også egnet for ledere som vil vurdere kriminelle trusler i og mot virksomheten.

Den gir en bred teoretisk og empirisk beskrivelse av alle aspekter ved økonomisk kriminalitet generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt i Norge de siste ti årene. Den formidler kunnskap gjennom eksempler, statistikk, beskrivelser, definisjoner og teorier. Boken har rikelige henvisninger til dokumentasjon.

"Økonomisk kriminalitet" har en tiltalende innbinding og god papirkvalitet. Boken er lettlest med godt språk, uten for mange kompliserte og fremmedgjørende uttrykk. Den har dessuten god layout, og er meget oversiktlig bygd opp, med flere gode illustrasjoner.

Boken er i tillegg lett å finne frem i, slik at den også egner seg som et svært godt oppslagsverk. Den avsluttes med litteraturliste og et stikkordregister.

"Økonomisk kriminalitet" gir leseren viktige og nyttige perspektiver. Gottschalk formidler godt sitt sterke engasjement og han legger vekt på de store linjene.

Boken kan så absolutt anbefales.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar