mandag 7. desember 2015

"Det vi sier til hverandre – Om tanke, tale og toleranse" av Henrik Syse

Det vi sier til hverandre – Om tanke, tale og toleranse
Henrik Syse
Sakprosa
176 sider
Cappelen Damm
2015

Henrik Syse (f. 1966) er filosof. Han arbeider som forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og underviser blant annet ved Bjørknes Høyskole, Forsvarets Høyskole og Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere bøker om etikk, politikk og religion, blant annet "Måtehold" (2009), "Noe å tro på" (2011) og "Med andakt" (med Asbjørn Bjornes, 2014), og han er også en mye brukt foredragsholder. Han er medlem av Pressens Faglige Utvalg (PFU), Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og Den Norske Nobelkomité. Dessuten er han jevlig gjest i NRK Radio for å holde andakter.

Kort tid etter den 22. juli 2011 blomstret det opp en debatt om ytringsfrihet og ytringsansvar i norske medier. Breiviks morderiske og ekstreme ideer oppsto nemlig ikke i et vakuum.
På nettet florerer det av debattfora og nettsteder der det som med rimelighet må kunne kalles ekstreme holdninger og ytringer, spres uten begrensninger. Noen av disse er direkte menneskefiendtlige, og det er rett og rimelig å tro at Breivik hentet både ideer og inspirasjon derfra.

Men, bør det være lov å spre den type ytringer? Bør det være etisk akseptabelt? Og hva kan vi gjøre for å skape et debattrom som er åpent og fritt, men som på samme tid slår ned på det verste grumset?

Syse skriver i boken at han er en prinsipiell forsvarer av ytringfrihet, også for det ubehagelige. Prisen å betale for sensur og meningsjakt er nemlig så altfor høy. Likevel betyr ikke det at de nevnte spørsmålene ikke er forståelige - og viktige.

I boken "Det vi sier til hverandre – Om tanke, tale og toleranse" analyserer han disse problemstillingene.

Og i en kort litteraturoversikt på slutten av boken, inkluderes det nettsider, artikler og bøker som kan være av interesse for dem som vil dykke videre ned i stoffet.

Problemene Syse er inne på i boken, handler ikke bare om store spørsmål som rasisme, ideologi, blasfemi, pressefrihet og kunstneriske uttrykk. Den debatten han tegner konturene av, handler også om hvordan vi snakker til hverandre i det daglige, i våre helt ordinære, mellommenneskelige møter.

Ytringer har nemlig konsekvenser. Og det vi sier og ytrer, gjør noe med både oss selv og andre.
Det er i dette farvannet Syse beveger seg: etikk, holdninger, åpenhet og omtanke. Balansegangene er krevende, men problemstillingene desto viktigere.

I en verden der ytringsfriheten er under press, er debatten like viktig som noen gang før.
Vi må imidlertid hele tiden huske at retten til å ytre seg fritt, fundamental som den retten er, ikke utgjør den eneste verdien vi mennesker er avhengige av i vår mellommenneskelige kommunikasjon. Tillit, ærlighet, åpenhet, høflighet, respekt, evnen til å lytte, omsorg, etterrettelighet og kvalitet er også grunnleggende verdier når vi skal si ting til hverandre.
Denne bokens tese er at disse verdiene, dersom de skal få florere og virkelig prege vår kommunikasjon, trenger en juridisk og politisk ramme som er mest mulig fri og minst mulig preget av tvang. Derfor er det så viktig, også når vi har fokus på slike ting som høflighet, skikkelighet og ansvar, at vi beskytter frihetsrommet og vokter oss vel for store innskrenkninger av det.

Syse hevder at beredskap mot ødeleggende og hatefulle ytringer er noe vi alle må dyrke og fremme, og at den beredskapen formes allerede fra barnsben av. Derfor må alle som har et oppdrageransvar, bruke tid, tanke og krefter på å lære den oppvoksende slekt til å se forskjellen på fri og livlig debatt på den ene siden og hat, mobbing og trakassering på den andre.
At alle får oppleve å bli lyttet til, i et rom med plass for meningsutvikling og gjensidig korrigering, er et av de viktigste bolverk vi har mot opplevelser av utenforskap og ydmykelse. Men nettopp av den grunn må rommet være underlagt moralske regler, der vi alle minner hverandre om at språk og ytringer kan være sterke og rammende våpen.

Det er et håndverk å skrive, og en kunst å skrive godt. Ikke alle besitter sist nevnte kvalitet, men Syse gjør det.
Han har et godt og formidlende språk som aldri blir for tungt. Språket er dessuten poengtert og analysene han bringer til torgs, er krystallklare.

Syse går eksempelvis inn på ulike problemstillinger som vedrører hva slags samfunn vi vil ha, om vi bør bruke snille ord, hva vi kan lære av presseetikken og åpenhet - for enhver pris. Dette er alle temaer han kapitelvis tar opp i boken, som for øvrig er tett komponert.

Målet hans er ikke bare å si noe om politikk og samfunnsliv, men også å utfordre rundt bruken av ord og tale i hverdagens mange møter.

Ja, det virkelighetsorienterte perspektivet går igjen i hele boken. For ikke bare benytter han fra sin erfaring innen yrkesetikk og presseetikk, men også eksempler fra hverdagens etikk til å argumentere for viktigheten av etiske grenser og moralsk ansvar.
Samtidig går Syse effektivt gjennom stoffet uten overforbruk av fremmedord og faguttrykk. Og nettopp derfor vil (og bør) denne boken i høyeste grad også appellere til et bredere lag av befolkningen, og ikke bare de som er spesielt interesserte.

Et lite minus er at boken fint kunne ha vært noe lengre. Dette ville ikke ha gått nevneverdig ut over kvaliteten, og slik jeg ser det, borger så definitivt tematikken for det. 168 sider er nemlig litt i snaueste laget for denne type bok.

Likevel er dette en usedvanlig god og lærerik bok, som dessuten makter å presentere noen, for meg, nye perspektiver på hvorfor ytringsfriheten er så viktig, og hvorfor det er så farlig å legge stramme grenser på den. Av den årsak vil boken kunne stimulere debatten om slike spørsmål.

Denne boken er en hyllest til frie og modige ytringer. Den er også en hyllest til alle de modige journalister verden over som daglig setter livet og friheten på spill for å rapportere om korrupsjon, maktmisbruk, ekstremisme og krigsforbrytelser. Den som på noe tidspunkt er i tvil om hvorvidt alt dette maset om ytringsfrihet egentlig er så viktig, skal skjenke slike modige mennesker en tanke. Da forstår man hva som faktisk står på spill.

Henrik Syse har med "Det vi sier til hverandre - Om tanke, tale og toleranse" skrevet en høyaktuell og viktig bok som mange bør lese.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar